16 juni 2022

Algemene Voorwaarden


DEELNAME RAAKS HALLE

 

Artikel 1 (deelname)

1.      Raaks Halle  levert aan de deelnemer faciliteiten, diensten en een ruimte in de Raaks Halle met het doel verkoop.

 

2.      Het is de deelnemer niet toegestaan, zonder toestemming, een andere bestemming aan de verkoopruimte te geven.

 

3.      De keuze voor de locatie van een verkoopruimte wordt in gezamenlijk overleg gedaan tussen Raaks Halle en deelnemer.

 

4.      Raaks Halle heeft het recht om de deelnemer een andere verkoopruimte toe te wijzen indien dit voor de bedrijfsvoering van de Raaks Halle nodig is.

 

5.      Raaks Halle is verplicht de winkelruimte op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon aan de deelnemer ter beschikking te stellen.

 

6.      Raaks Halle en deelnemer stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat vast.

 

DIENSTEN EN FACILITEITEN RAAKS HALLE

 

Artikel 2 (diensten en faciliteiten)

1.      Raaks Halle stelt het volgende beschikbaar of draagt zorg voor:

a.      Een verkoopruimte;

b.      Een gemeenschappelijke keuken;

c.       Sanitaire voorzieningen;

d.      Nutsvoorzieningen;

e.      Centrale kassa faciliteit (incl. Kassasysteem, PIN-automaat, inpakmaterialen, inpaktafel, kantoorartikelen, risico kasverschil);

f.       Registratie verkoop;

g.      Personeel en inroostering;

h.      Coördinatie en management;

i.        Extra dagen voor het in- en uitruimen;

j.        Leges;

k.       Milieuheffingen;

l.        Reclame belasting;

m.     Wifi verbinding;

n.      Periodieke educatieve/gezelligheidsbijeenkomsten.

 

 

DUUR, VERLENGING, OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 

Artikel 3 (periode)

1.      Raaks Halle werkt met een financiële cyclus van 4 weken. Hierna te noemen ‘periode’. Er zijn dus 13 periodes in een jaar. Elke periode ontvangt de deelnemer een overzicht van zijn/haar omzet en wordt de omzet gestort op het opgegeven bankrekeningnummer.

 

2.      De facturatie vindt ook periodiek plaats en dient te zijn betaald voor de aanvang van de gefactureerde periode.

 

Artikel 4 (verschillen overeenkomst)

1.      De deelnemer heeft de keuze tussen twee verschillende overeenkomsten, een periodeovereenkomst en een jaarovereenkomst. Aan het begin van kwartaal 4 (1 oktober) kan deze in onderling overleg gewijzigd worden.

 

 

 

Artikel 5 (periodeovereenkomst)

1.      De duur van de periodeovereenkomst is minimaal 3 periodes, tenzij anders overeengekomen, en heeft een maximum van 25 periodes.

 

2.      De periodeovereenkomst wordt, indien de deelnemer of Raaks Halle de overeenkomst niet heeft opgezegd, automatisch verlengd.

 

3.      Om op te zeggen meldt de deelnemer vooraf aan een periode dat hij/zij wil afzien van deelname aan de Raaks Halle. De overeenkomst wordt dan na de desbetreffende periode beëindigd. De opzeggingstermijn is dus minimaal 4 weken, maar kan langer zijn als niet op de juiste datum is opgezegd.

 

4.      Opzegging van de overeenkomst gebeurt door middel van een brief of mail.  

 

5.      Als het maximale aantal periodes is bereikt, wordt de periodeovereenkomst stopgezet en niet automatisch verlengd. De deelname verlengen na 25 periodes gaat in overleg met de Raaks Halle.

 

6.      Indien één deelnemer meerdere ruimtes tot zijn beschikking heeft, is zijn/haar opzegtermijn het aantal periodes vermenigvuldigd met het aantal verkoopruimtes.

 

Artikel 6 (jaarovereenkomst)

1.      De duur van de jaarovereenkomst is 13 periodes en dekt daarmee een volledig kalenderjaar.

 

2.      De jaarovereenkomst wordt elk jaar in overleg tussen de deelnemer en Raaks Halle verlengd.

 

3.      De deelnemer meldt voorafgaand aan kwartaal 4 (uiterlijk 1 oktober) dat de deelnemer het komend gehele kalenderjaar wil deelnemen aan Raaks Halle. Aanvraag voor verlenging van de overeenkomst gebeurt door middel van een brief of mail.

 

4.      Als tegenprestatie voor een langdurige samenwerking  krijgt de deelnemer de volgende privileges:

a.      Gereduceerde contributie;

b.      Gratis etalage;

c.       Uitnodiging ondernemersvergadering (inhoud ondernemersvereniging in huishoudelijk reglement.

 

Artikel 7 (overeenkomst beëindiging door de Raaks Halle)

1.      Raaks Halle kan de overeenkomst met de deelnemer beëindigen als, de deelnemer:

a.      de contributie niet, niet volledig of te laat heeft betaald;

b.      zijn/haar producten niet (meer) passen in of bij het concept van Raaks Halle, dit om de kwaliteit van de gehele winkel te waarborgen;

c.       hinder of overlast bezorgt aan Raaks Halle, de bezoekers of mededeelnemers van Raaks Halle;

d.      zich niet conformeert aan het huishoudelijk reglement of de gekozen overeenkomst;

e.      zich thans niet houdt aan de regels van het Nederlands recht of in strijd daarmee handelt;

f.       één van de volgende productgroepen te koop aanbiedt:

                                     I.          Wapens (welke vallen onder de Wapenwet);

                                    II.          Gestolen goederen;

                                  III.          Levende dieren;

                                  IV.          Illegale software/dvd/cd/video;

                                   V.          Brandbare stoffen (verbrandingsmotoren, gasflessen, munitie, vuurwerk etc.);

                                  VI.          Pornografisch materiaal en overige aanstootgevende artikelen.

Artikel 8 (voortzetting Raaks Halle)

1.      Uiterlijk 1 oktober overlegt Raaks Halle met haar verhuurder of het concept in het nieuwe jaar wordt doorgezet. De leegstand, de bereidheid van de deelnemers tot langdurige samenwerkingen, de verkoopcijfers en de kosten worden meegewogen in het besluit.

 

2.      Indien de Raaks Halle stopt, worden alle contracten niet verlengd per 1 januari, ook voor degenen die vòòr 1 oktober aangegeven hebben het jaarcontract te willen verlengen.

 

Artikel 9 (voortijdige opzegging)

1.      De deelnemer houdt het recht om de jaarovereenkomst te verbreken, er moet dan wel rekening worden gehouden met een opzegtermijn van 2 volledige periodes. De deelnemer is verplicht de verlaging van de contributie (€ 25 euro per periode per verkoopruimte op basis van de vermenigvuldigingsfactor) en de kosten voor de privileges (€ 25 per periode per verkoopruimte op basis van de vermenigvuldigingsfactor) terug te betalen met een minimum van het totaalbedrag van €200.

2.      Als de overeenkomst is ondertekend en een deelnemer besluit voor de start van de deelname toch af te zien van de deelname dan wordt de contributie van de eerste periode en de opstartkosten in rekening gebracht.

3.      Raaks Halle houdt het recht om de overeenkomst tussentijds te verbreken, met een minimale opzegtermijn van 1 periode voor periodeovereenkomsten en 3 periodes voor jaarovereenkomsten, in dit geval vergoedt de Raaks Halle een evenredig aandeel in de door de deelnemer gemaakte investeringen tot een maximum van de periodieke contributie.

 

 

DE CONTRIBUTIE, BORG EN VERGOEDINGEN

 

Artikel 10 (hoogte contributie)

1.      De contributie per standaard verkoopruimte bedraagt:

·        Bij een jaarovereenkomst: € 414 (excl. BTW) per periode

·        Bij een periodeovereenkomst: € 439 (excl. BTW) per periode

 

2.      Als een deelnemer start in de Raaks Halle, of weer terugkomt,  wordt er eenmalig opstartkosten gerekend. De opstartkosten zijn voor elke deelnemer € 50 ongeacht de grootte van de verkoopruimte.

 

3.      Bovengenoemde bedragen hebben betrekking op een standaard verkoopruimte. Als een deelnemer een grotere verkoopruimte of meerdere verkoopruimtes tot zijn beschikking heeft, dan wordt het bedrag met een te bepalen factor vermenigvuldigd.

 

4.      Specifieke kosten die door één deelnemer (of een kleine groep deelnemers) worden gemaakt, worden op die deelnemer(s) verhaald.

 

5.      Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten of diensten geeft dat geen recht op een vermindering van de contributie.

 

6.      De deelnemer kan ervoor kiezen om mee te doen met de persoonlijke inroostering. In dit geval krijgt de deelnemer een korting van € 100 euro op de contributie. In de huishoudelijk reglement wordt de persoonlijke inroostering verder toegelicht.

 

Artikel 11 (borg)

1.      Bij ondertekening van deze overeenkomst betaalt de deelnemer aan de Raaks Halle een waarborgsom van één periode contributie per verkoopruimte.

 

Artikel 12 (BTW belast)

1.      Deelnemer verklaart door ondertekening van deze overeenkomst, dat hij de verkoopruimte blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 bestaat.

 

Artikel 13 (overmaken contributie)

1.      Voor de contributie wordt er elke periode een factuur gestuurd. De deelnemer betaald de factuur in de betalingstermijn.

 

 

 

Artikel 14 (verandering contributie)

1.      Voor 1 september wordt de contributie voor het volgende kalenderjaar bepaald en aan de deelnemer schriftelijk kenbaar gemaakt. Om de contributie te bepalen wordt er gekeken naar de kosten en de leegstand van het huidige jaar.

 

 

INRICHTING EN ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

 

Artikel 15 (inrichting ruimte)

1.      De deelnemer is vrij in het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen in de ruimte die zonder kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Indien de deelnemer voornemens is voorzieningen c.q. een inrichting aan te brengen in de verkoopruimte waarvan hij/zij verwacht of redelijkerwijs behoort te verwachten dat deze een nadelige invloed op de verkoopruimte kan hebben, dient deelnemer vooraf schriftelijk overleg te plegen met en toestemming te verkrijgen van Raaks Halle.

2.      In het huishoudelijk reglement staan naderen bepalingen omtrent de inrichtingseisen, waaraan de deelnemer geacht wordt zich te houden.

3.      De deelnemer doet een investering in de verkoopruimte die in verhouding staat tot de aard van deze overeenkomst en door de deelnemer gewenste mate van bedrijfsvoering. Raaks Halle is echter nimmer verplicht tot het geven van een grotere schadeloosstelling conform artikel 9.2 van deze overeenkomst.

 

Artikel 16 (onderhoudsverplichting Raaks Halle)

1.      Raaks Halle zal tijdens de duur van de overeenkomst gebreken opheffen zodra deze aan Raaks Halle gemeld zijn, tenzij deze zijn veroorzaakt door de deelnemer (zie artikel 17.3).

2.      Raaks Halle stelt een website en social media beschikbaar, doch is niet verplicht tot het onderhouden daarvan. Onderhoud van social media en website wordt bij de ondernemersvergadering neergelegd. Raaks Halle behoudt wel alle rechten omtrent de inhoud en de faciliteit zelf. Domeinnamen en social media accounts staan in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 17 (onderhoudsverplichting deelnemer)

1.      De volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de winkelruimte komen ten laste van de deelnemer:

a.      Het schoonhouden van de verkoopruimte;

b.      Het aanvullen van handelswaar;

c.       Een overal verzorgde indruk van de verkoopruimte.

2.      De deelnemer zal nooit spullen achterlaten in andere ruimtes dan aan de deelnemer toegewezen verkoopruimte. Indien de deelnemer dit wel doet worden de spullen geruimd.

3.      De deelnemer zal vluchtwegen en nooddeuren in het gebouw ten allen tijde vrij houden en de bereikbaarheid van brandblusvoorzieningen garanderen.

4.      De deelnemer is verplicht om de schade die de deelnemer heeft veroorzaakt, te vergoeden of te herstellen.

5.      De deelnemer is zelf verantwoordelijk om op de hoogte en te blijven te zijn van de wetten en regelgeving voor zijn/haar bedrijfsactiviteiten en daaraan te houden. Kosten, heffingen of boetes wegens nalatigheid komen voor de rekening van de deelnemer.

6.      De deelnemer is zelf aansprakelijk voor het verzekeren van de bedrijfsactiviteiten van de deelnemer: Hiermee denkt men aan:

a.      Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;

b.      Bedrijfsschadeverzekering;

c.       Transsportverzekering;

d.      Opslag- en inboedelverzekering;

e.      Ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De ondernemer moet zelf de afweging maken of verzekeren de moeite waard is. 

 

 

 

OPLEVERING VAN DE RUIMTE

 

Artikel 18 (in goede staat)

1.      Bij het einde van de overeenkomst levert de deelnemer de verkoopruimte in dezelfde staat op als Raaks Halle en deelnemer samen in een opnamestaat hebben vastgelegd bij aanvang van de deelname, met uitzondering hetgeen door ouderdom is veroorzaakt.

 

2.      Als er geen opnamestaat is opgesteld, moet de Raaks Halle in het geval van een geschil bewijzen dat de verkoopruimte in een andere staat aan de deelnemer ter beschikking is gesteld dan waarin de deelnemer de verkoopruimte oplevert, behoudens in geval van schade of vernielingen.

 

3.      Na opzegging van de overeenkomst moet er zo snel mogelijk controle van de ruimte plaatsvinden door Raaks Halle en deelnemer samen. De deelnemer heeft tot het einde van de periode de tijd om eventuele herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren. Daarna volgt een eindinspectie.

 

Artikel 19 (ontruimen verkoopruimte)

1.      Raaks Halle bedingt uitdrukkelijk dat de deelnemer de winkelruimte na afloop van de overeengekomen periode op de aangewezen in- en uitruimdagen ontruimt.

 

2.      Indien de deelnemer niet op de aangewezen dagen de verkoopruimte ontruimt heeft, heeft Raaks Halle het recht om de borg in te houden.

 

3.      Raaks Halle heeft het recht om te ontruimen en de inrichting en de handelswaar van de deelnemer voor rekening en risico van de deelnemer tegen een marktconforme vergoeding op te slaan. Indien de deelnemer niet betaald wordt de inrichting en handelswaar na 3 maanden geruimd of verkocht. De eventuele opbrengst dient ter gehele of gedeeltelijk betaling van de openstaande schulden.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20 (aansprakelijkheid)

1.      Raaks Halle stelt zich niet aansprakelijk (of de deelnemer is niet aansprakelijk of acht zich niet aansprakelijk) voor ongeval, letsel, schade, inkomstenderving, diefstal e.d.  aan de eigendommen van de deelnemer tijdens zijn/haar verblijf of tijdens het verblijf van de goederen in Raaks Halle. 

 

Artikel 21 (reclame)

1.      De deelnemer zal met betrekking tot reclame-uitingen uitsluitend door Raaks Halle gemaakte plaatsen hiervoor benutten. Eigen uitingen zullen alleen na overleg met Raaks Halle toegestaan zijn.

 

Artikel 22 (ARBO)

1.      Deelnemer vrijwaart Raaks Halle voor elke aansprakelijkheid met betrekking tot ARBO-eisen in relatie tot het voorgenomen gebruik dan wel voorgenomen inrichting.

 

Artikel 23 (Raaks Halle, tijdelijke huur)

1.      Raaks Halle is zelf een tijdelijke huurder van de gehele winkelruimte. Raaks Halle verklaart hierbij toestemming te hebben gekregen van de eigenaar voor de exploitatie van het pand.

 

Artikel 24 (huishoudelijk reglement)

1.      Bij deze overeenkomst is een huishoudelijk reglement van toepassing. Bij ondertekening van deze overeenkomst gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.  Als de bepalingen uit het huishoudelijk reglement niet worden nageleefd kan de overeenkomst worden ontbonden.

2.      Raaks Halle is ten alle tijde gerechtigd om het huishoudelijk reglement te veranderen. De deelnemer zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer het gewijzigde reglement voor de deelnemer niet acceptabel is, is de deelnemer gerechtigd de Shop-in-Shop overeenkomst, op grond van de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, voortijdig te beëindigen. De deelnemer krijgt hier één periode bedenktijd voor. Indien de deelnemer niet tot beëindiging van de Shop-in-Shop overeenkomst overgaat, wordt de deelnemer geacht het gewijzigde huishoudelijk reglement te hebben aanvaard. Aanpassingen van het huishoudelijk reglement zijn per direct geldig, tenzij anders vermeld.